FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znalazłeś wśród nich rozwiązania problemu – napisz do nas!

Role Zespołowe zostały zdefiniowane przez Dr Mereditha Belbina jako „Tendencje do określonych zachowań, udziału w pracy zespołu i interakcji z innymi członkami zespołu.” Wartością Koncepcji Ról Zespołowych Belbina jest umożliwienie osobie lub zespołowi uzyskanie korzyści wynikającej z wiedzy o sobie samym i dopasowywaniu się do wymagań sytuacji zewnętrznych.

Koncepcja pochodzi z badań nad efektywnymi i nieefektywnymi zespołami konkurującymi w ramach Gier Biznesowych w Henley Management College w Anglii. Menadżerowie, którzy wzięli udział w ćwiczeniu dostali zestaw psychometrycznych testów i zostali włączeni do zespołów o różnym składzie. Z biegiem czasu różne grupy zachowań zostały nazwane. Skutkiem tego było pojawienie się dziewięciu Ról Zespołowych:

  • Role zadaniowe: Lokomotywa, Implementer, Perfekcjonista
  • Role socjalne: Koordynator, Dusza Zespołu, Poszukiwacz Źródeł
  • Role intelektualne: Kreator, Ewaluator, Specjalista

Trudno jest pracować efektywnie z ludźmi bez pewnych uzasadnionych oczekiwań do ich stylu działania. Samoocena i Ocena Obserwatorów pokazuje, jak dana osoba widzi siebie i jak zachowuje się w grupie.

Oceny Obserwatorów dostarczają niezależnego dowodu na temat indywidualnych Ról Zespołowych. Wynik testu Samooceny jest adekwatny tylko wtedy, gdy osoba rozumie swoje zachowanie i jest szczera co do swoich słabości. Niektóre osoby odpowiadają myśląc bardziej o tym, jak chciałyby się zachowywać, a nie o tym jakie naprawdę są – może się to przekładać na niespójność pomiędzy spostrzeżeniami Obserwatorów a Samooceną.

Role Zespołowe rozwijają się i dojrzewają. Mogą się zmienić z doświadczeniem i świadomą uwagą. Różne Role Zespołowe mogą wyjść na pierwszy plan w odpowiedzi na potrzeby konkretnych sytuacji.

Dzielenie się wiedzą o swoich Rolach Zespołowych zwiększa zrozumienie i umożliwia osiągnięcie wzajemnych oczekiwań. Wtedy rozczarowania rzadziej będą się pojawiały.
Czasami siła jednej roli musi być nabyta za cenę tego co może być postrzegane jako słabość w innym kontekście. Na przykład osoba której preferowaną Rolą Zespołową jest Ewaluator może być obiektywna, bezstronna i dobra w dokładnej ocenie wszystkich możliwości, by podjąć dobrą decyzję. Jednak osoba z takimi atutami może być postrzegana jako pozbawiona entuzjazmu, a nawet nudna. Każda porażka może przysłonić prawdziwe atuty Ewaluatora.
Słabości można postrzegać jako nieunikniona konsekwencje silnych stron, dlatego uznawane są za dopuszczalne.
W niektórych przypadkach osoba będzie musiała zrezygnować ze swojej wiodącej lub preferowanej Roli Zespołowej i przyjąć inną rolę na jej miejsce. Ta zmiana może być konieczna z powodu braku pożądanej roli w zespole lub gdy inna osoba już wnosi wkład na wspólnym preferowanym „gruncie”. Taka świadoma rezygnacja z preferowanego zachowania jest znana jako „poświęcenie Roli Zespołowej”.
Ogólne najsilniejsze role danej osoby są najbardziej doceniane przez innych ludzi. Rozwiń i odgrywaj te role z entuzjazmem, ponieważ w taki sposób wnosisz więcej do zespołu. Jednocześnie zauważ swoje najsłabsze strony i znajdź strategię, która pozwala unikać ryzyka przez próbę funkcjonowania poza swoimi kompetencjami. Postaraj się pracować z ludźmi, których silne role uzupełniają Twoje słabości.

Rzetelność i wiarygodność są pojęciami powszechnie używanymi w ocenach testów psychometrycznych. Rzetelność jest miarą wewnętrznej spójności testu, natomiast wiarygodność odnosi się do tego, czy test mierzy zgodnie ze swoim celem. Wewnętrzna spójność jest najwyższa kiedy elementy testowe ulegają powtórzeniu, jednak zawęża to ich ostrość. Zamiast powtarzać pytania lub radzić sobie z elementami, które są w zasadzie identyczne, BELBIN® Interplace szuka klastrów użytecznych form powiązanych zachowań. Na przykład, grupa Lokomotyw odnosi się do osób, które są wymagające, konkurencyjne, silnie zmotywowane, twarde i szczere. Jednak to nie znaczy, że te osoby, które są konkurencyjne są także szczere.

Większość psychometrycznych testów opiera się na samoocenie. Jednak zidentyfikowane przez siebie zachowanie może nie korespondować z tym, jak postrzega nas otoczenie. Atutem BELBIN® Interplace jest nacisk na wiarygodność. System bierze pod uwagę to, w jakim stopniu potwierdzamy zaobserwowane przez innych zachowanie. Może być widoczne patrząc na to jak dalece Obserwatorzy zgadzają się ze sobą. Formalne korelacje są trudne do policzenia, ponieważ osoby odpowiedzialne za opinię zwrotną nie muszą zebrać określonej liczby odpowiedzi. Dzieje się tak, ponieważ szczere odpowiedzi są łatwiejsze do uzyskania (i bardziej wartościowe), gdy nie ma wymuszonego wyboru. Rozbieżności pomiędzy samooceną i obserwacjami innych tworzą cenne wskazówki.
Wymagania pracy muszą również być brane pod uwagę przy ocenie ważności, ponieważ różne formy zachowania w zależności od kontekstu mogą być postrzegane jako efektywne lub nieefektywne. Tutaj dopasowanie profilu osoby do profilu pracy jest kluczowym celem.

Prześlij stronę dalej!