Polityka prywatności serwisu www.belbin.pl
Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 Definicje
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.belbin.pl
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – Benefactor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000163763, NIP: 5212847525, REGON: 012989935, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – podmiot, dla którego Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
Google Analytics
Google+
Facebook
Twitter
Youtube
WordPress
Microsoft Bing Webmaster Tools
Microsoft Clarity
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.
§ 10 Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:

  1. bezpośrednio od Państwa lub Państwa Współpracownika lub Przełożonego,
  2. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Benefactor, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

§ 11 Jakie dane przetwarzamy?
Benefactor przetwarza następujące kategorie danych:

  1. dane kontaktowe;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Benefactor.

§ 12 Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Benefactor,
  3. w celu wykonania umowy zawartej z Benefactor na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
  4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Benefactor, np. wystawienia faktury lub rachunku,
  5. w celach marketingowych produktów i usług Benefactor, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę.

§ 13 Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Benefactor, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

§ 14 Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Benefactor w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną listem poleconym na wskazane poniżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Benefactor jest legalne. W przypadkach przewidzianych prawem, niektóre dane mogą być nadal przetwarzanie mimo wyrażenia sprzeciwu, np. dane wymagane przez ustawodawstwo podatkowe.

§ 15 Jak skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Benefactor?
Można to zrobić e-mailowo pod adresem [email protected] lub przesłać zawiadomienie o cofnięciu zgody pocztowo na adres spółki.

§ 16 Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, np. firmom kurierskim w przypadku zamówienia przedmiotu innego niż usługa lub dobra cyfrowe.

§ 17 Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Benefactor dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§ 18 Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Benefactor lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Benefactor i jakie mogą być podnoszone wobec Benefactor.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Benefactor na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.