Zespół wielokulturowy – jak efektywniej pracować razem?

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla liderów zespołów, których członkowie wywodzą się z różnych kultur, przez co narażeni są na podwyższone ryzyko wzajemnego niezrozumienia się i wynikające z tego nieporozumienia i konflikty. Oferta kierowana jest do szefów zespołów zarządzających, projektowych i funkcyjnych, jak i całych zespołów zarówno takich, które współpracują w ramach jednego miejsca, jak i działających zdalnie, czy hybrydowo.

Zespół wielokulturowy – jak efektywniej pracować razem
Belbin dla Trenerów - Budowanie Zespołów

Rozwój

Zespołu
Belbin dla Trenerów - Lepsza Komunikacja

Lepsza

Komunikacja
Belbin dla Trenerów - Oswajanie Konfliktów

Oswajanie

Konfliktów
Po co?

● aby budować i rozwijać zaufanie w zespole wielokulturowym, zarówno na poziomie relacyjnym, jak i zadaniowym;
● aby umożliwić efektywną komunikację między członkami zespołu, z uwzględnieniem i poszanowaniem różnic wynikających ze stosunku do konfrontacji, hierarchii, norm dotyczących podejmowania decyzji i stylu porozumiewania się;
● aby wypracować kodeks norm i zasad, które będą do przyjęcia przez zespół jako całość i który będzie wspierał efektywną współpracę.

Przed warsztatem Budowanie Efektywnego Zespołu
Przed warsztatem

Przed rozpoczęciem warsztatu będzie mieć miejsce diagnoza Belbin® 360° online, mająca na celu zidentyfikowanie wyróżniających kompetencji i unikatowego wkładu predyspozycji i talentów każdego z uczestników. Dzięki czemu każdy lider rozpozna swoje mocne strony, na których świadomie będzie mógł budować siłę i efektywność w swoim zespole. Diagnoza odbywa się poprzez wypełnienie testu Ról Zespołowych Belbina (samoocena) oraz wytypowanie od 4 do 8 obserwatorów w celu wypełnienie kwestionariusza „oceny obserwatora”.

Warsztat

Budowanie zaufania w zespole międzykulturowym z wykorzystaniem Koncepcji Ról Zespołowych

 • Różnorodność kulturowa w miejscu pracy – korzyści i potencjalne ryzyka
 • Rozumienie zaufania w różnych kulturach – z czego wynikają potencjalne nieporozumienia?
 • Wprowadzenie do teorii Ról Zespołowych w kontekście rozwijania zaufania i zmniejszania dystansu kulturowego w zespole,
 • Budowanie zaufania w zespole międzykulturowym poprzez poznanie wzajemnych mocnych i słabych stron oraz unikalnej wartości, jaką każdy wnosi do zespołu (na podstawie dyskusji wokół wyników indywidualnych raportów Belbina) – część treningowa
 • Tworzenie mapy zespołu – odkrywanie silnych stron i słabości zespołu, sprawdzanie wykorzystania potencjału członków zespołu, odkrywanie kultury zespołu, poszukiwanie luk w zespole, budowanie świadomości w zespole – część treningowa

Warsztat

Różnorodność kulturowa jako potencjał zespołu – rola lidera

 • Dlaczego lubimy pracować z podobnymi do siebie a potrzebujemy różnorodności?
 • Wyzwania dla lidera związane z zarządzaniem zespołem wielokulturowym
 • Rola lidera w budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego w zespole wielokulturowym,
  • Kompetencje włączania innych i pełnienie roli modelowej,
  • Skuteczna komunikacja pomimo różnic indywidualnych,
  • Motywowanie do zaangażowania z uwzględnieniem czynników istotnych dla różnych kultur,
  • Rozwój pracowników w różnorodnym kulturowo zespole – różnice w doświadczeniach, potrzebach i stylach uczenia się.
 • Jak efektywnie zmniejszać bariery odczuwane we współpracy międzykulturowej? – fokus na szczególnie trudne elementy współpracy w międzykulturowym zespole:
  • Konfrontacja – utrata twarzy czy ożywiona debata? Jak konstruktywnie się ze sobą nie zgadzać w międzykulturowym składzie?
  • Oswajanie udzielania informacji zwrotnej przy różnym podejściu do hierarchii oraz różnym rozumienia tego, co jest dopuszczalne w kontekście udzielania wskazówek rozwojowych w poszczególnych kulturach.
 • Wypracowanie zasad i norm współpracy zespołowej na podstawie mapy zespołu i sytuacji generujących najwięcej trudnych emocji i stresu,
 • Podsumowanie warsztatu
Budowanie Efektywnego Zespołu - i co dalej
Po Warsztacie

Dla zapewnienia sukcesu przy wdrażaniu nowej wiedzy oraz opracowanych norm i zasad współpracy proponujemy 3 krótkie sesje wspierające ten proces, gdy szkolenie jest realizowane dla zespołu danej firmy.

Sesja 1 – po dwóch tygodniach – to okazja do omówienia na ile udało się wdrożyć wypracowane przez zespół normy i zasady:

– co działa dobrze?
– na jakie trudności we wdrażaniu zasad i norm napotkał zespół?
– co wymaga innego podejścia, jakie modyfikacje zespół chciałby wprowadzić?

Sesja 2 – po miesiącu – follow-up tematyczny (np.:„nieoczekiwany wzrost sytuacji konfliktowych”)

Zespół przed spotkaniem wskazuje na problem, z którym się boryka. Wokół tego konkretnego problemu / wyzwania skupia się follow-up

Sesja 3 – po trzech miesiącach – analiza aktualnej efektywności współpracy zespołu z wykorzystaniem formularza Team Scanner© – 12 czynnikowy analizator efektywności zespołowej (to szansa na otwarcie dyskusji na temat niewypowiedzianych lub niedoceniany / nieuświadomionych obszarów, które mogą być źródłem nieefektywności)

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywizującymi uczestników. Uczestnicy wezmą udział w wielu ćwiczeniach opartych o wyniki testów Ról Zespołowych: otrzymają zadania do wykonania indywidualnie, w parach oraz w grupach, wezmą udział w moderowanej dyskusji, przekażą sobie informacje zwrotne i będą pracować na swoich realnych wyzwaniach zespołowych.

Warianty

Warsztat, który realizujemy w dwóch formach:

Budowanie Efektywnego Zespołu - Szkolenie Otwarte ON-LINE

Szkolenia otwarte: dla menedżerów z różnych firm i branż

Wariant on-line: cztery sesje online po 4h, podzielone na dwa etapy.
Wariant stacjonarny: dwa dni szkoleniowe.

Budowanie Efektywnego Zespołu - Szkolenie Zamknięte

Szkolenia zamknięte: tylko dla Ciebie i Twojego zespołu

Dwa pełne dni szkoleniowe.

TERMINY

Najbliższy termin stacjonarnego szkolenia otwartego:

Marzec 2024: 
20-21 marca, godz. 9-17, stacjonarnie

Belbin Role Icons