Raporty Belbina - Raport Stanowiska

Raport Stanowiska

Raport Belbin Job umożliwia menedżerom i rekruterom zdefiniowanie określonego stanowiska pracy w kategoriach zachowań charakterystycznych dla Ról Zespołowych Belbina. Raport zawiera porady dotyczące stanowiska skierowane zarówno do menedżerów, jak i potencjalnych kandydatów czy nawet osób już zatrudnionych.

Definiując stanowisko lub obowiązki, często bierzemy pod uwagę twarde kwalifikacje i umiejętności, zaniedbując jednocześnie aspekty behawioralne, które są niezbędne do odniesienia sukcesu na danym stanowisku. W przypadku, gdy w opisie stanowiska pracy znalazło się miejsce dla atrybutów osobowościowych, to często pojawiają się one w formie „listy życzeń” zawierającej ogólne, pozytywne cechy, które nie są specyficzne dla danej pozycji i nie pomagają rekruterom w dokonaniu wyboru pomiędzy potencjalnymi kandydatami.

Z pomocą przychodzi tu język Ról Zespołowych Belbina. Narzędzia Belbina nie są bowiem przeznaczone wyłącznie dla osób indywidualnych. Raporty Stanowiska opisują poszczególne stanowiska pracy pod kątem wymagań behawioralnych, których spełnienie pozwoli na jak najlepsze wykonywanie obowiązków przez zatrudnianego kandydata.

Raporty Stanowiska – analiza stanowiska

Raport Stanowiska Belbin definiuje konkretne stanowisko pracy w kategoriach Ról Zespołowych Belbin. Raport ten powstaje, gdy menedżer lub rekruter wypełni specjalny kwestionariusz mający na celu ustalenie najważniejszych aspektów danego stanowiska.

Raport powstaje w wyniku zdefiniowania wymagań na dane stanowisko i stworzenia profilu idealnego kandydata. Pokazuje jakie zachowania pomagają spełnić dobrze rolę na tym stanowisku, a które wręcz odwrotnie – są szkodliwe przy tym zakresie prac. Raport składa się z 2 części: wskazówek dla kandydata, które podkreślają, co jest ważne na tym stanowisku oraz dla przełożonego czy HRu jako. Jest to bardzo pomocne przy rekrutacji i wprowadzaniu na stanowisko. Tak określone sytuacja może zostać zestawiona z Raportem Indywidualnym i utworzyć Raport Dopasowania do Stanowiska.

Do czego mogę wykorzystać Raport o stanie zatrudnienia?

  • Zbadanie behawioralnych wymagań stanowiska, co pozwoli uniknąć skupiania się wyłącznie na CV i twardych umiejętnościach
  • Sprecyzowanie oczekiwań współpracowników wobec danego stanowiska podczas rekrutacji lub selekcji (wewnętrznej lub zewnętrznej)
  • Dostarczanie wskazówek kandydatom ubiegającym się o dane stanowisko lub uczestniczącym w rozmowie kwalifikacyjnej
  • Analizowanie problemów związanych z wydajnością i zaangażowaniem osoby obecnie zatrudnionej na danym stanowisku
  • Zidentyfikowanie i analiza dysonansu pomiędzy oczekiwaniami menedżera i pracownika względem wykonywania obowiązków służbowych.

Uwaga: Raporty Belbin Job są narzędziem służącym do ugruntowania przemyśleń na temat stanowiska oraz do wywołania konstruktywnych dyskusji. Nigdy nie powinny być stosowane jako wyłączna podstawa podejmowanych decyzji.

Co zawierają poszczególne strony?

  • Profil Stanowiska: przeznaczona dla menedżera lub osoby odpowiedzialnej za osobę zajmującą dane stanowisko. Opisuje stanowisko pod kątem zachowań związanych z Rolami Zespołowymi Belbina, w tym określa, które zachowania są pomocne, a które nie w ramach danej roli.
  • Oczekiwania na Stanowisku: przeznaczona dla obecnych pracowników lub potencjalnych kandydatów. Przedstawia charakter wymagań behawioralnych, jakie stawia dane stanowisko, oraz rodzaj oczekiwań, jakie inni mogą mieć w stosunku do piastującego je pracownika.
  • Lista obserwacji dla stanowiska: zawiera listę cech, które współpracownicy, klienci i inne zainteresowane osoby uważają za ważne na danym stanowisku. Warto zestawić ją z Listą Odpowiedzi Obserwatorów obecną w Indywidualnym Raporcie Ról Zespołowych Belbina sporządzonym dla kandydata.