Jeśli spotkała Cię któraś z poniższych sytuacji:

  • zostałeś szefem zespołu
  • uważasz, że pracę Twojego zespołu należy/można przeorganizować
  • większość Twojego zespołu to nowi pracownicy
  • postawiono przed Tobą i Twoim zespołem bardzo wymagające cele i zadania

warto skorzystać z doświadczenia i narzędzi naszego zespołu. Ponieważ na przestrzeni ponad piętnastu lat pomagaliśmy kształtować kilkadziesiąt zespołów z różnych obszarów rynku udało nam się opracować autorskie metody organizacji pracy zespołu.

Nasza propozycja wsparcia to warsztat, w ramach którego kluczowe bloki tematyczne to między innymi:

1. Cele i zadania zespołu

– jak cele zespołu wiążą się ze strategią firmy
– rosnące cele vs możliwości zespołu
– cele zespołu vs cele i zadania poszczególnych osób
Wnioski: jak wygląda kaskada celów i priorytetów w naszym zespole?

2. Model Target Mixer©

– planowanie pracy zespołu w czterech najważniejszych aspektach realizacji celów biznesowych
Efekt: ustalenie priorytetów w podziale na kluczowe 4 obszary biznesowe.

3. Metody pracy z zespołem

– przełożenie planów długoterminowych na operacyjne: rok – kwartał – miesiąc
– Meeting Rhythm – kiedy i w jakim celu spotyka się cały zespół
– mierniki efektywności – sposób oceny pracy zespołu
Efekt: ustalony dashboard zespołu.

4. Zarządzanie procesami

– mapowanie procesów
– wprowadzanie modyfikacji i zmian do procesów wewnątrz zespołu
Efekt: zmapowane procesy.

5. Standard pracy

– określanie wymagań na stanowiskach
– podział zadań, odpowiedzialności w zespole
– empowerment: dzielenie się decyzyjnością
Efekt: ustalony podział odpowiedzialności i decyzyjności w zespole.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Rozwiązanie 5: Skuteczny zespół projektowy
Rozwiązanie 7: Jestem nowym szefem zespołu